cesja

Czerwonackie TBS nie buduje obecnie nowych mieszkań. Istnieje jednak możliwość zamieszkania w naszych zasobach – osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania w CzTBS mogą bowiem nabyć prawo do zawarcia umowy najmu lokali wybudowanych w latach 2000-2008 w drodze cesji umowy partycypacyjnej.

Cesja umowy partycypacyjnej polega na przeniesieniu praw i obowiązków przez dotychczasowego partycypanta na nowego.

Nowy najemca musi spełniać wymogi określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego tj.:

  • Główny najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koziegłowach (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy).
  • Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal (art. 30 ust. 1a ustawy).
  • Wysokości dochodów miesięcznych brutto osiąganych przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania muszą mieścić się w poniższych przedziałach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy):
ilość osób
w gospodarstwie domowym
suma dochodów
min (brutto)*
suma dochodów
max (brutto)
1 3.647,60 zł 7.903,13 zł
2 5.384,55 zł 11.666,53 zł
3 6.600,42 zł 14.300,90 zł
4 7.816,28 zł 16.935,28 zł
5 9.032,15 zł 19.569,66 zł
6 10.248,02 zł 22.204,04 zł
7 11.463,88 zł 24.838,41 zł

* – Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 2/01/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

 W związku z otrzymaną informacją o planowanym rozwiązaniu umowy najmu przez osoby wynajmujące mieszkania stanowiące własność Czerwonackiego TBS położone na Os. Leśnym w Koziegłowach informujemy, że istnieje możliwość nabycia prawa do najmu następujących lokali:

Lp. Lokalizacja:
Os. Leśne nr
Kondygnacja Ilość pokoi Powierzchnia
(m2)
1.  24  II 3  69,8
2.

 

W celu otrzymania numeru telefonu do dotychczasowych najemców w/w lokali prosimy o kontakt z biurem Czerwonackiego TBS: Os. Leśne 24C, Koziegłowy tel. 61 652 02 41.

Czerwonackie TBS udostępnia dane kontaktowe najemców na ich prośbę i nie świadczy usług pośrednictwa w sprawach związanych z cesją umów partycypacyjnych.

PROCEDURA NABYCIA PRAWA DO NAJMU LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ CZERWONACKIEGO TBS

ZŁOŻENIE WNIOSKU
1. Wzór wniosku o przydział mieszkania z zasobów CzTBS znajduje się na stronie www.cztbs.pl w zakładce „Druki / Dla ubiegających się o mieszkanie”.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. deklarację o wysokości dochodów,
b. oświadczenie o nieposiadaniu / posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
3. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 dnia miesiąca. Zmiana najemcy następuje z początkiem kolejnego miesiąca, o ile wnioskodawca spełnił warunki (kryterium dochodowe, nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, ilość osób które mogą zamieszkać w wybranym lokalu).
4. Po złożeniu wniosku, dotychczasowy najemca potwierdza nazwisko osoby, która składa wniosek „na jego miejsce”.

ZMIANA OSOBY UPRAWNIONEJ DO NAJMU LOKALU
1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ostatnich dniach miesiąca dotychczasowy i nowy partycypant podpisują pomiędzy sobą umowę cesji, w wyniku której nowy partycypant nabywa prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacyjnej zawartej pomiędzy dotychczasowym partycypantem a Czerwonackim TBS.
2. Stronami tej umowy są cedent (dotychczasowy partycypant) i cesjonariusz (nowy partycypant).
3. Dotychczasowy partycypant składa pisemne oświadczenie, że nie dokonał wcześniej i bez wiedzy Czerwonackiego TBS cesji praw wynikających w umowy partycypacji.
4. Na prośbę stron, umowa cesji praw przygotowywana jest przez Czerwonackie TBS. W takim przypadku należy wcześniej dostarczyć do siedziby Czerwonackiego TBS dane z dowodów osobistych dotychczasowego i nowego partycypanta.
5. Podpisanie umowy cesji odbywa się w biurze Spółki. Czerwonackie TBS nie jest stroną umowy, a jedynie przyjmuje ją do wiadomości.
6. Osoba, która w wyniku cesji praw została partycypantem wyznacza nowego najemcę (może wskazać siebie).
7. Dotychczasowy najemca podpisuje rezygnację z najmu lokalu oraz wniosek o przeksięgowanie zwaloryzowanej kaucji na nowego najemcę.
8. Przedmiotem rozliczeń między dotychczasowym partycypantem (i najemcą) oraz nowym partycypantem (i najemcą) jest wartość partycypacji i zwaloryzowanej kaucji oraz ewentualnie nakładów na remont / wyposażenie lokalu.
9. W przypadku cesji praw nowy najemca i partycypant nie dokonują żadnych wpłat do Czerwonackiego TBS. Dotychczasowemu najemcy i partycypantowi nie są wypłacane żadne środki finansowe przez Czerwonackie TBS.
10. Partycypacja wpłacona przez dotychczasowego partycypanta i kaucja wpłacona przez dotychczasowego najemcę zostają przeksięgowane na nowego partycypanta i nowego najemcę.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
1. Po podpisaniu dokumentów związanych z nabyciem praw wynikających z umowy partycypacji i rozpoczęciem najmu lokalu, dotychczasowy i nowy najemca wraz z przedstawicielem Czerwonackiego TBS udają się do mieszkania, celem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Protokół (sporządzony w trzech egzemplarzach) zawiera m.in. informację o stanach liczników z dnia przejęcia lokalu.

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ