1605-600x230

Czy w biurze Czerwonackiego TBS można pobierać i składać wnioski o przydział/zamianę mieszkania z zasobu gminnego?
Nie, wniosek o przydział/zamianę mieszkania należy pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 39.

Ile wynosi obecnie stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminnym?
Aktualnie obowiązująca stawka bazowa czynszu za wynajem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 5,70 zł, natomiast stawka czynszu za wynajem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 2,03 zł.

Jak obliczana jest stawka czynszu w lokalach komunalnych?
Wysokość stawki czynszu obliczana jest na podstawie stawki bazowej, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu, określonych w załączniku nr 4 do Uchwały Nr 359/XLIV/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20.03.2024r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2014-2018.

Jaka wysokość dochodów kwalifikuje do podpisania/przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego?
Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, których dochód miesięczny brutto, w dniu objęcia lokalu socjalnego nie przekracza:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym – kwoty 150% najniższej emerytury,
• w gospodarstwie domowym wieloosobowym – kwoty 100% najniższej emerytury.

Jaka wysokość dochodów kwalifikuje do podpisania umowy najmu lokalu komunalnego?
Lokale komunalne mogą być wynajmowane osobom, których dochód miesięczny brutto, w dniu objęcia lokalu nie przekracza:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym – kwoty 200% najniższej emerytury,
• w gospodarstwie domowym wieloosobowym – kwoty 150% najniższej emerytury.

Czyje dochody należy wykazać przy ubieganiu się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego?
Przy ubieganiu się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego należy wykazać średnie dochody brutto wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jakiego okresu muszą dotyczyć dochody wykazywane przy ubieganiu się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego?
Dochody, które brane są pod uwagę przy przedłużaniu umowy najmu lokalu socjalnego muszą dotyczyć trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę wygaśnięcia umowy.

Czy w biurze Czerwonackiego TBS można składać wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowej oraz zaległości w opłatach z tytułu użytkowania mediów?
Tak, wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowej oraz w opłatach z tytułu użytkowania mediów można składać w siedzibie Czerwonackiego TBS osobiście, drogą pocztową, bądź przez osoby trzecie.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowej oraz zaległości w opłatach z tytułu użytkowania mediów?
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz załącznik w postaci zaświadczeń o średnich dochodach brutto, decyzji o przyznaniu renty/emerytury bądź dowodów wypłaty świadczenia, decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, rehabilitacyjnego, decyzji o przyznaniu alimentów, PIT za ubiegły rok (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a także sugerowaną kwotę miesięcznej raty.

Czy najemca informowany jest o rozpatrzeniu wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie spłaty zaległości czynszowej oraz zaległości z tytułu użytkowania mediów?
Tak, po podjęciu decyzji przez Wynajmującego (Gminę Czerwonak), Czerwonackie TBS przygotowuje stosowną umowę w sprawie rozłożenia na raty/odroczenia spłaty zaległości i o terminie jej podpisania informuje najemcę pisemnie lub telefonicznie.

Jaka jest wysokości kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu komunalnego?
Wysokość kaucji z tytułu najmu lokalu komunalnego stanowi dwunastokrotność miesięcznego czynszu za wynajem przedmiotowego lokalu (powierzchnia użytkowa w m² x stawka czynszu za wynajem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu x 12 miesięcy).

Czy w biurze Czerwonackiego TBS można składać wnioski o rozłożenie na raty spłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu komunalnego?
Tak, wniosek o rozłożenie na raty spłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu komunalnego można składać w siedzibie Czerwonackiego TBS osobiście, drogą pocztową, bądź przez osoby trzecie.

Czy najemca informowany jest o rozpatrzeniu wniosku o rozłożenie na raty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu komunalnego?
Tak, po podjęciu decyzji przez Wynajmującego (Gminę Czerwonak), Czerwonackie TBS przygotowuje stosowną umowę w sprawie rozłożenia na raty spłaty kaucji i o terminie jej podpisania informuje najemcę pisemnie lub telefonicznie.

W jakim przypadku można ubiegać się o zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia mediów?
Zwrot nadpłaty przysługuje, gdy na koncie najemcy nie widnieją zaległości.

Jakich formalności należy dopełnić, aby wypłacić kwotę nadpłaty z konta czynszowego?
Należy złożyć pisemny wniosek w biurze Czerwonackiego TBS (osobiście, drogą pocztową, bądź przez osoby trzecie).

Co powinien zawierać wniosek o zwrot nadpłaty z konta czynszowego?
Wniosek powinien zawierać dane najemcy wraz z telefonem kontaktowym, a także kwotę do wypłaty oraz numer osobistego rachunku bankowego, na który w/w kwota zostanie przelana (w przypadku braku rachunku bankowego Czerwonackie TBS zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy o bezpośredni kontakt z wnioskodawcą celem uzgodnienia terminu wypłaty gotówki).

Czy w biurze Czerwonackiego TBS można regulować opłaty czynszowe oraz opłaty z tytułu użytkowania mediów, a także wypłacać nadpłatę z konta czynszowego?
Nie, w biurze Czerwonackiego TBS nie można regulować opłat związanych z użytkowaniem mieszkania, ani dokonywać zwrotów nadpłat, gdyż właścicielem rachunku czynszowego jest Gmina Czerwonak, a nie Spółka.

Czy o zmianie ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania należy każdorazowo informować Czerwonackie TBS?
Tak, zmianę ilości osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania należy niezwłocznie zgłosić pisemnie w biurze Czerwonackiego TBS.

Czy najemca obowiązujący wymiar płatności otrzymuje co miesiąc?
Nie, najemca otrzymuje wymiar płatności w momencie, gdy następuje zmiana którejkolwiek ze stawek, zmiana liczby osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, czy też zmiana średniej ilości zużywanej wody (po rozliczeniu zużycia mediów i oszacowaniu średniego miesięcznego zużycia).
W przypadku, gdy w danym miesiącu żaden ze składników wymiaru płatności nie ulega zmianie, najemca nie otrzymuje nowego naliczenia i zobowiązany jest regulować płatności wynikające z ostatniego przesłanego wymiaru.

Kiedy naliczane są odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności?
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności naliczane są na koniec każdego kwartału.

Czy najemcy informowani są o stanie swojego konta?
Tak, najemcy informowani są o stanie konta przy okazji rozliczenia zużycia mediów, a w przypadku, gdzie media nie są rozliczane (najemcy podpisali indywidualne umowy z operatorami), najemcy o stanie konta informowani są raz w roku.

Czy Czerwonackie TBS potwierdza wysokość miesięcznych opłat z tytułu użytkowania mieszkania na potrzeby ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego?
Tak, Czerwonackie TBS potwierdza wysokość miesięcznych opłat ponoszonych przez najemców.

Czy w biurze Czerwonackiego TBS należy zgłaszać gotowość przekazania do dyspozycji Wynajmującego (Gminy Czerwonak) lokalu?
Tak, gotowość protokolarnego przekazania mieszkania należy zgłaszać w biurze Czerwonackiego TBS na minimum 2 dni przed planowanym przekazaniem, po uprzednim odnowieniu mieszkania i dokonaniu w nim napraw obciążających najemcę, wynikających z art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Czy usterki/przeróbki/pytania w kwestiach technicznych należy zgłaszać w biurze Czerwonackiego TBS?
Tak, Czerwonackie TBS obsługuje zasób gminny również w kwestiach technicznych.
Usterki, przeróbki, pytania dotyczącego spraw technicznych należy zgłaszać w siedzibie Czerwonackiego TBS osobiście, telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową.

 
Serwis internetowy www.cztbs.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.    ZAMKNIJ